CZY MARYJA – POZA JEZUSEM – MIAŁA DZIECI?

Czym jest wiara
Zagadnienie to nie jest związane z Niepokalanym Poczęciem ale z prawdą o trwałym dziewictwie Maryi. Przekonanie o zachowaniu dziewictwa przez Maryję do końca swojego życia powoli torowało sobie drogę w wierze Kościoła, aby wykrystalizować się w III w. Literatura chrześcijańska bardzo wcześnie ukazuje wiarę w dziewictwo Maryi po urodzeniu Jezusa. Świadectwo tego znajdujemy w tekście apokryficznym Narodzenie Matyi (inaczej : Protoewangelia Jakuba) z II w., w Ewangelii Piotra, u Klemensa Aleksandryjskiego, Orygenesa i u innych autorów, którzy, m.in. poruszają problem tzw. braci Jezusa, mówiąc przy tej okazji, np. o dzieciach Józefa z pierwszego małżeństwa. Inne rozwiązania wskazują na kuzynostwo Jezusa względem dzieci brata Józefa - Kleofasa. Choć rozbieżne w szczególe, teksty te wskazują na wiarę w trwałe dziewictwo Maiyi. W IV w. pojawia się określenie Aeiparthenos - zawsze Dziewica. Termin…
Read More

CO TO ZNACZY, ŻE MARYJA JEST NIEPOKALANIE POCZĘTA?

Czym jest wiara, Stopień wiary
Niepokalane Poczęcie oznacza, że Maryja nie została związana konsekwencjami wynikającymi z grzechu pierwszych rodziców. Była wolna od grzechu pierworodnego. Kościół zdefiniował to w następujący sposób: „Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia, na podstawie szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego - została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego” (DH 2803). Niepokalane Poczęcie, w odróżnieniu od wielu faktów związanych z życiem Maryi, obecnych podczas licznych wspomnień i świąt maryjnych w ciągu roku ukazujących często ziemską drogę Maiyi, sięga bardzo głęboko w sferę ducha. Tajemnica ta nawiązuje do wydarzenia, które w jakiś sposób miało miejsce przed wszystkimi wiekami i które dotknęło Maryję już w pierwszym momencie jej istnienia, zanim wkroczyła w świat i w historię - w momencie jej poczęcia. Tajemnica Niepokalanego…
Read More

Teologie Wschodu i Zachodu

Czym jest wiara, Dzisiejsza religa
Teologie Wschodu i Zachodu różnie interpretowały tekst św. Pawła. Gdy św. Hieronim przetłumaczył w IV wieku grecki tekst Pisma Świętego na łacinę, słowa obecnie tłumaczone: „ponieważ wszyscy zgrzeszyli” oddał przez równie uprawnione tłumaczenie, bardziej podkreślające udział poszczególnych ludzi w upadku Adama: „w którym [czyli w Adamie] wszyscy zgrzeszyli” (in quo ornnes peccavenint). Święty Hieronim podkreślił fizyczny związek każdego człowieka z grzechem Adama. Takie przetłumaczenie tekstu biblijnego doprowadziło do sformułowań teologów Zachodu, w których każdy człowiek jest współwinny grzechu Adama. Stąd każdy człowiek rodzi się obciążony winą; tą, która zaczęła istnieć w Adamie. Dlatego też konieczny jest sakrament chrztu już u niemowląt. Słow'0 „wszyscy”, odniesione do Adama, zapoczątkowało głoszenie nauki o grzechu pierworodnym, w której każdy człowiek jest obciążony winą Adama, czyli grzechem pierworodnym. (Ten ton, jego negatywny wydźwięk są zawarte…
Read More

Proces przed Piłatem

Czym jest wiara
Na podstawie posiadanych przez nas świadectw historycznych z całą pewnością można ustalić, iż Jezus z Nazaretu został skazany na ukrzyżowanie przez rzymskiego prokuratora Poncjusza Piłata (zarządzał Judeą w latach 26-36 n.e.) na podstawie oskarżenia politycznego o to, iż ogłosił się: „Królem żydowskim” (Mk 15, 26). Fakt ten potwierdzają źródła chrześcijańskie (Ewangelie), żydowskie (Józef Flawiusz, AJ. 18, 64) oraz rzymskie (Tacyt, Annales 15, 44). Rola Piłata w procesie Jezusa sprowadzała się, według relacji ewangelistów, do ratyfikowania i wykonania wyroku wydanego przez Sanhedryn. Będąc przekonanym o niewinności Jezusa, pod naciskiem tłumu i na podstawie kalkulacji politycznych, Piłat skazał Jezusa na śmierć. Ewangeliczny obraz Piłata (człowiek podatny na wpływy, uległy, słaby) zdaje się kontrastować z tym, co na jego temat wiemy z innych źródeł (Józef Flawiusz, AJ. 18, 35.55-62.87-89.177; Bell. 2, 9, 2-4;…
Read More

KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA ŚMIERĆ JEZUSA?

Czym jest wiara
Odpowiedź w pierwszym momencie może wydawać się prosta i nieskomplikowana. Śmierć Jezusa jawi się nam jako konsekwencja nienawiści i hipokryzji ze strony przywódców żydowskich oraz egoizmu i słabości ze strony Piłata. Rzeczywistość jest jednak bardziej złożona. To, co dla nas jest oczywiste, że racja była po stronie Jezusa, nie było wcale tak jednoznaczne dla ludzi tamtego czasu, zaangażowanych w sprawę Jezusa z Nazaretu. Jego nauczanie i działalność wskazywały drogę tak bardzo różną od tej, którą znali, że trudno było nie myśleć, że jest on fałszywym prorokiem. Prawdopodobnie Piłatowi łatwiej było przyjąć niewinność Jezusa, zważywszy, iż nie spiskował on otwarcie przeciw cesarzowi. Natomiast dla pobożnych Żydów niewinność Jezusa nie była wcale tak oczywista. Próbując więc odpowiedzieć na pytanie, kto jest odpowiedzialny za śmierć Jezusa, w jakim stopniu hierarchia żydowska, a w…
Read More

CO TO ZNACZY, ŻE W JEZUSIE CHRYSTUSIE SĄ DWIE NATURY, ALE JEDNA OSOBA?

Czym jest wiara, Dzisiejsza religa, Stopień wiary
Jezus skłania słuchaczy wszystkich czasów do nieobojętnego przejścia obok Jego Osoby. Pełne mocy słowa i czyny Jezusa skłaniają nas do refleksji, do zastanowienia się, kim On jest naprawdę dla nas. Aby spróbować odpowiedzieć sobie na to pytanie, musimy odnieść się do tajemnicy Trójcy Świętej. W Bogu są trzy Osoby; jedna z Nich - Druga Osoba jest Synem, Logosem - Słowem, który jako współistotny z Ojcem i różniący się od Niego pod względem relacji, został w wiecznym rodzeniu zrodzony - wypowiedziany przez Ojca - przy zachowaniu tej samej istoty Boskiej. Jest związany w wewnatrztrynitamym pochodzeniu z Ojcem i z racji Jego zrodzenia z Ojca ma istotę Boską, Boską naturę. Ta Boska Osoba Syna przyjmuje w swojej jedności Osobowej (a więc nie mieszając natur; teologia nazywa ową jedność unią hipostatyczną) pełną rzeczywistość…
Read More