Prawda o Niepokalanym Poczęciu

Dzisiejsza religa
Prawda o Niepokalanym Poczęciu jest prawdą o tajemnicy miłości Bożej, która nie zależy od swego przedmiotu, tak jak miłość ludzka, ale która sama go tworzy i kształtuje. Maryja będąc napełniona Bogiem w sposób bardziej doskonały od jakiegokolwiek innego człowieka, tego Boga także nieporównanie bardziej pragnęła i stała się przez to „zdolna” do przyjęcia jego Syna. Bóg w przypadku Maryi nie musiał szukać jakiegoś kompromisu z grzechem, ale znalazł w niej środowisko jak najbardziej dogodne do realizacji swojego planu zbawienia. Zachowanie Maryi od grzechu pierworodnego nie oznacza, że została ona wyłączona z kręgu zbawienia skoncentrowanego na Jezusie Chrystusie. Przeciwnie, znaczy, że działanie zbawcze Jezusa jest ponadczasowe i że jego skutki mogą istnieć jeszcze przed samym historycznym spełnieniem. Tajemnica ta w przypadku Maryi nie czyni więc ofiary Jezusa niepotrzebną, ale kieruje ku…
Read More

Teologie Wschodu i Zachodu

Czym jest wiara, Dzisiejsza religa
Teologie Wschodu i Zachodu różnie interpretowały tekst św. Pawła. Gdy św. Hieronim przetłumaczył w IV wieku grecki tekst Pisma Świętego na łacinę, słowa obecnie tłumaczone: „ponieważ wszyscy zgrzeszyli” oddał przez równie uprawnione tłumaczenie, bardziej podkreślające udział poszczególnych ludzi w upadku Adama: „w którym [czyli w Adamie] wszyscy zgrzeszyli” (in quo ornnes peccavenint). Święty Hieronim podkreślił fizyczny związek każdego człowieka z grzechem Adama. Takie przetłumaczenie tekstu biblijnego doprowadziło do sformułowań teologów Zachodu, w których każdy człowiek jest współwinny grzechu Adama. Stąd każdy człowiek rodzi się obciążony winą; tą, która zaczęła istnieć w Adamie. Dlatego też konieczny jest sakrament chrztu już u niemowląt. Słow'0 „wszyscy”, odniesione do Adama, zapoczątkowało głoszenie nauki o grzechu pierworodnym, w której każdy człowiek jest obciążony winą Adama, czyli grzechem pierworodnym. (Ten ton, jego negatywny wydźwięk są zawarte…
Read More

DLACZEGO MAM CIERPIEĆ ZA GRZECH ADAMA I EWY?

Dzisiejsza religa, Stopień wiary
Podobne pytanie zadawali sobie również ci, którzy opowiadali, potem spisali, a na końcu zredagowali plastyczny opis stworzenia i upadku człowieka. W ich myśleniu występowała jednak pewna istotna różnica. Nie było tam tak mocno podkreślonego słowa „ja”. Wynika to choćby z analizy tłumaczeń Pisma Świętego na język polski. W Biblii poznańskiej, której przekład wyraża pełniejszą intencję autorów czy redaktorów Księgi Rodzaju, czytamy: „I stworzył Bóg ludzi na obraz swój, na obraz Boga stworzył ich: stworzył mężczyznę i niewiastę” (Rdz 1, 27). Natomiast tłumaczenie tego opisu w Biblii Tysiąclecia brzmi: „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę” (Rdz 1, 27). W pierwszym przypadku mamy do czynienia z liczbą mnogą, w drugim z liczbą pojedynczą. W pierwszej wersji Bóg stworzył ludzi, a w drugiej…
Read More

CO TO ZNACZY, ŻE KOŚCIÓŁ JEST RÓWNOCZEŚNIE WIDZIALNY I NIEWIDZIALNY?

Dzisiejsza religa
Pani Eugenia, moja parafianka, która rządzi parafią podczas nieobecności proboszcza, żartuje, że dla niej Kościół jest niewidzialny. Eugenia od wielu lat jest niewidoma. Brak sprawności wzrokowej uniemożliwia jej dostrzeżenie Jego widzialnej postaci. Ale Eugenia słucha Ewangelii i moich kazań, uczestniczy w liturgii jak wszyscy inni. Mówi też, że gdy kościół jest nie pozamiatany, ona to najlepiej czuje - poprzez dotyk i słuch; szelest pod butami mówi jej wiele o zamiatającym i jego pracy, a gładkość obrusów pozwala ocenić gorliwość, z jaką zakrystian zatroszczył się o stan bielizny ołtarzowej. Eugenia więc „widzi” Kościół. Co więcej, niech tylko zdarzy się, że ktoś nie wywiąże się ze swoich obowiązków, już Eugenia wkracza do akcji z całą stanowczością. Ona dostrzeże każdy pyłek na sumieniu odpowiedzialnych za stan świątyni. Eugenia uczestniczy we wszystkich inicjatywach parafii…
Read More

Aresztowanie Jezusa

Dzisiejsza religa
Dokonało się ono na polecenie przywódców żydowskich wchodzących w skład Sanhedrynu (arcykapłani, uczeni w Piśmie i starsi), zostało zaplanowane wcześniej (Mk 14, 1) i było konsekwencją długiego procesu nieporozumień pomiędzy nimi a Jezusem. Od początku publicznej działalności wiele słów i zachowań Jezusa (sposób interpretowania Prawa, kontakty z grzesznikami i celnikami, odpuszczanie grzechów, uzdrawianie w dzień szabatu) wywoływało zgorszenie i budziło podejrzenia wśród przywódców ludu (Mk 3, 6). W oczach wielu sprawiał wrażenie przeciwnika podstawowych instytucji narodu, takich jak: Prawo (Mk 7, 1-16), świątynia (Mk 14, 57-58) oraz wiara w jedynego Boga i w związku z tym był oskarżany o bluźnierstwo (Mk 2, 7; J 5, 18) czy fałszywy profetyzm (J 7, 12.52). Wystąpienie hierarchii żydowskiej przeciw Jezusowi nie było więc motywowane jedynie hipokryzją, nikczemnością czy nienawiścią, ale wynikało przede wszystkim…
Read More

CO TO ZNACZY, ŻE W JEZUSIE CHRYSTUSIE SĄ DWIE NATURY, ALE JEDNA OSOBA?

Czym jest wiara, Dzisiejsza religa, Stopień wiary
Jezus skłania słuchaczy wszystkich czasów do nieobojętnego przejścia obok Jego Osoby. Pełne mocy słowa i czyny Jezusa skłaniają nas do refleksji, do zastanowienia się, kim On jest naprawdę dla nas. Aby spróbować odpowiedzieć sobie na to pytanie, musimy odnieść się do tajemnicy Trójcy Świętej. W Bogu są trzy Osoby; jedna z Nich - Druga Osoba jest Synem, Logosem - Słowem, który jako współistotny z Ojcem i różniący się od Niego pod względem relacji, został w wiecznym rodzeniu zrodzony - wypowiedziany przez Ojca - przy zachowaniu tej samej istoty Boskiej. Jest związany w wewnatrztrynitamym pochodzeniu z Ojcem i z racji Jego zrodzenia z Ojca ma istotę Boską, Boską naturę. Ta Boska Osoba Syna przyjmuje w swojej jedności Osobowej (a więc nie mieszając natur; teologia nazywa ową jedność unią hipostatyczną) pełną rzeczywistość…
Read More