CO TO ZNACZY, ŻE MARYJA JEST NIEPOKALANIE POCZĘTA?

Czym jest wiara, Stopień wiary
Niepokalane Poczęcie oznacza, że Maryja nie została związana konsekwencjami wynikającymi z grzechu pierwszych rodziców. Była wolna od grzechu pierworodnego. Kościół zdefiniował to w następujący sposób: „Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia, na podstawie szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego - została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego” (DH 2803). Niepokalane Poczęcie, w odróżnieniu od wielu faktów związanych z życiem Maryi, obecnych podczas licznych wspomnień i świąt maryjnych w ciągu roku ukazujących często ziemską drogę Maiyi, sięga bardzo głęboko w sferę ducha. Tajemnica ta nawiązuje do wydarzenia, które w jakiś sposób miało miejsce przed wszystkimi wiekami i które dotknęło Maryję już w pierwszym momencie jej istnienia, zanim wkroczyła w świat i w historię - w momencie jej poczęcia. Tajemnica Niepokalanego…
Read More

DLACZEGO MAM CIERPIEĆ ZA GRZECH ADAMA I EWY?

Dzisiejsza religa, Stopień wiary
Podobne pytanie zadawali sobie również ci, którzy opowiadali, potem spisali, a na końcu zredagowali plastyczny opis stworzenia i upadku człowieka. W ich myśleniu występowała jednak pewna istotna różnica. Nie było tam tak mocno podkreślonego słowa „ja”. Wynika to choćby z analizy tłumaczeń Pisma Świętego na język polski. W Biblii poznańskiej, której przekład wyraża pełniejszą intencję autorów czy redaktorów Księgi Rodzaju, czytamy: „I stworzył Bóg ludzi na obraz swój, na obraz Boga stworzył ich: stworzył mężczyznę i niewiastę” (Rdz 1, 27). Natomiast tłumaczenie tego opisu w Biblii Tysiąclecia brzmi: „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę” (Rdz 1, 27). W pierwszym przypadku mamy do czynienia z liczbą mnogą, w drugim z liczbą pojedynczą. W pierwszej wersji Bóg stworzył ludzi, a w drugiej…
Read More

Przesłuchanie przed Sanhedrynem

Stopień wiary
Przebieg i tło procesu Jezusa przed Wysoką Radą pozostają historycznie niejasne. Relacje ewangelistów, opisujące te wydarzenia, różnią się w kilku dość istotnych punktach. (Mk i Mt mówią o dwóch posiedzeniach Sanhedrynu, wieczorem i następnego dnia rano, natomiast Łk wspomina tylko o jednym - porannym. Mt i Mk dość szczegółowo relacjonują przebieg przesłuchania, prezentując świadków zeznających przeciwko Jezusowi, czego brakuje w zapisie Łk i J. Według Mk i Mt przesłuchanie kończy się orzeczeniem o winie Jezusa z powodu popełnionego przez Niego bluźnierstwa i wydaniem wyroku śmierci. Łk i J nie opisują tych faktów). Rozbieżność przekazów ewangelistów na temat wyroku Sanhedrynu nasuwa wiele pytań, m.in. o historyczność wyroku Sanhedrynu, charakter przesłuchania i motywy oskarżenia. Pytanie zasadnicze dotyczy charakteru posiedzenia Sanhedrynu. Czy było to jedynie wstępne przesłuchanie czy prawny proces z oficjalnym wyrokiem…
Read More

CO TO ZNACZY, ŻE W JEZUSIE CHRYSTUSIE SĄ DWIE NATURY, ALE JEDNA OSOBA?

Czym jest wiara, Dzisiejsza religa, Stopień wiary
Jezus skłania słuchaczy wszystkich czasów do nieobojętnego przejścia obok Jego Osoby. Pełne mocy słowa i czyny Jezusa skłaniają nas do refleksji, do zastanowienia się, kim On jest naprawdę dla nas. Aby spróbować odpowiedzieć sobie na to pytanie, musimy odnieść się do tajemnicy Trójcy Świętej. W Bogu są trzy Osoby; jedna z Nich - Druga Osoba jest Synem, Logosem - Słowem, który jako współistotny z Ojcem i różniący się od Niego pod względem relacji, został w wiecznym rodzeniu zrodzony - wypowiedziany przez Ojca - przy zachowaniu tej samej istoty Boskiej. Jest związany w wewnatrztrynitamym pochodzeniu z Ojcem i z racji Jego zrodzenia z Ojca ma istotę Boską, Boską naturę. Ta Boska Osoba Syna przyjmuje w swojej jedności Osobowej (a więc nie mieszając natur; teologia nazywa ową jedność unią hipostatyczną) pełną rzeczywistość…
Read More