CZY MARYJA – POZA JEZUSEM – MIAŁA DZIECI?

Czym jest wiara
Zagadnienie to nie jest związane z Niepokalanym Poczęciem ale z prawdą o trwałym dziewictwie Maryi. Przekonanie o zachowaniu dziewictwa przez Maryję do końca swojego życia powoli torowało sobie drogę w wierze Kościoła, aby wykrystalizować się w III w. Literatura chrześcijańska bardzo wcześnie ukazuje wiarę w dziewictwo Maryi po urodzeniu Jezusa. Świadectwo tego znajdujemy w tekście apokryficznym Narodzenie Matyi (inaczej : Protoewangelia Jakuba) z II w., w Ewangelii Piotra, u Klemensa Aleksandryjskiego, Orygenesa i u innych autorów, którzy, m.in. poruszają problem tzw. braci Jezusa, mówiąc przy tej okazji, np. o dzieciach Józefa z pierwszego małżeństwa. Inne rozwiązania wskazują na kuzynostwo Jezusa względem dzieci brata Józefa - Kleofasa. Choć rozbieżne w szczególe, teksty te wskazują na wiarę w trwałe dziewictwo Maiyi. W IV w. pojawia się określenie Aeiparthenos - zawsze Dziewica. Termin…
Read More

Prawda o Niepokalanym Poczęciu

Dzisiejsza religa
Prawda o Niepokalanym Poczęciu jest prawdą o tajemnicy miłości Bożej, która nie zależy od swego przedmiotu, tak jak miłość ludzka, ale która sama go tworzy i kształtuje. Maryja będąc napełniona Bogiem w sposób bardziej doskonały od jakiegokolwiek innego człowieka, tego Boga także nieporównanie bardziej pragnęła i stała się przez to „zdolna” do przyjęcia jego Syna. Bóg w przypadku Maryi nie musiał szukać jakiegoś kompromisu z grzechem, ale znalazł w niej środowisko jak najbardziej dogodne do realizacji swojego planu zbawienia. Zachowanie Maryi od grzechu pierworodnego nie oznacza, że została ona wyłączona z kręgu zbawienia skoncentrowanego na Jezusie Chrystusie. Przeciwnie, znaczy, że działanie zbawcze Jezusa jest ponadczasowe i że jego skutki mogą istnieć jeszcze przed samym historycznym spełnieniem. Tajemnica ta w przypadku Maryi nie czyni więc ofiary Jezusa niepotrzebną, ale kieruje ku…
Read More

CO TO ZNACZY, ŻE MARYJA JEST NIEPOKALANIE POCZĘTA?

Czym jest wiara, Stopień wiary
Niepokalane Poczęcie oznacza, że Maryja nie została związana konsekwencjami wynikającymi z grzechu pierwszych rodziców. Była wolna od grzechu pierworodnego. Kościół zdefiniował to w następujący sposób: „Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia, na podstawie szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego - została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego” (DH 2803). Niepokalane Poczęcie, w odróżnieniu od wielu faktów związanych z życiem Maryi, obecnych podczas licznych wspomnień i świąt maryjnych w ciągu roku ukazujących często ziemską drogę Maiyi, sięga bardzo głęboko w sferę ducha. Tajemnica ta nawiązuje do wydarzenia, które w jakiś sposób miało miejsce przed wszystkimi wiekami i które dotknęło Maryję już w pierwszym momencie jej istnienia, zanim wkroczyła w świat i w historię - w momencie jej poczęcia. Tajemnica Niepokalanego…
Read More

Teologie Wschodu i Zachodu

Czym jest wiara, Dzisiejsza religa
Teologie Wschodu i Zachodu różnie interpretowały tekst św. Pawła. Gdy św. Hieronim przetłumaczył w IV wieku grecki tekst Pisma Świętego na łacinę, słowa obecnie tłumaczone: „ponieważ wszyscy zgrzeszyli” oddał przez równie uprawnione tłumaczenie, bardziej podkreślające udział poszczególnych ludzi w upadku Adama: „w którym [czyli w Adamie] wszyscy zgrzeszyli” (in quo ornnes peccavenint). Święty Hieronim podkreślił fizyczny związek każdego człowieka z grzechem Adama. Takie przetłumaczenie tekstu biblijnego doprowadziło do sformułowań teologów Zachodu, w których każdy człowiek jest współwinny grzechu Adama. Stąd każdy człowiek rodzi się obciążony winą; tą, która zaczęła istnieć w Adamie. Dlatego też konieczny jest sakrament chrztu już u niemowląt. Słow'0 „wszyscy”, odniesione do Adama, zapoczątkowało głoszenie nauki o grzechu pierworodnym, w której każdy człowiek jest obciążony winą Adama, czyli grzechem pierworodnym. (Ten ton, jego negatywny wydźwięk są zawarte…
Read More

DLACZEGO MAM CIERPIEĆ ZA GRZECH ADAMA I EWY?

Dzisiejsza religa, Stopień wiary
Podobne pytanie zadawali sobie również ci, którzy opowiadali, potem spisali, a na końcu zredagowali plastyczny opis stworzenia i upadku człowieka. W ich myśleniu występowała jednak pewna istotna różnica. Nie było tam tak mocno podkreślonego słowa „ja”. Wynika to choćby z analizy tłumaczeń Pisma Świętego na język polski. W Biblii poznańskiej, której przekład wyraża pełniejszą intencję autorów czy redaktorów Księgi Rodzaju, czytamy: „I stworzył Bóg ludzi na obraz swój, na obraz Boga stworzył ich: stworzył mężczyznę i niewiastę” (Rdz 1, 27). Natomiast tłumaczenie tego opisu w Biblii Tysiąclecia brzmi: „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę” (Rdz 1, 27). W pierwszym przypadku mamy do czynienia z liczbą mnogą, w drugim z liczbą pojedynczą. W pierwszej wersji Bóg stworzył ludzi, a w drugiej…
Read More

CO TO ZNACZY, ŻE KOŚCIÓŁ JEST RÓWNOCZEŚNIE WIDZIALNY I NIEWIDZIALNY?

Dzisiejsza religa
Pani Eugenia, moja parafianka, która rządzi parafią podczas nieobecności proboszcza, żartuje, że dla niej Kościół jest niewidzialny. Eugenia od wielu lat jest niewidoma. Brak sprawności wzrokowej uniemożliwia jej dostrzeżenie Jego widzialnej postaci. Ale Eugenia słucha Ewangelii i moich kazań, uczestniczy w liturgii jak wszyscy inni. Mówi też, że gdy kościół jest nie pozamiatany, ona to najlepiej czuje - poprzez dotyk i słuch; szelest pod butami mówi jej wiele o zamiatającym i jego pracy, a gładkość obrusów pozwala ocenić gorliwość, z jaką zakrystian zatroszczył się o stan bielizny ołtarzowej. Eugenia więc „widzi” Kościół. Co więcej, niech tylko zdarzy się, że ktoś nie wywiąże się ze swoich obowiązków, już Eugenia wkracza do akcji z całą stanowczością. Ona dostrzeże każdy pyłek na sumieniu odpowiedzialnych za stan świątyni. Eugenia uczestniczy we wszystkich inicjatywach parafii…
Read More

Proces przed Piłatem

Czym jest wiara
Na podstawie posiadanych przez nas świadectw historycznych z całą pewnością można ustalić, iż Jezus z Nazaretu został skazany na ukrzyżowanie przez rzymskiego prokuratora Poncjusza Piłata (zarządzał Judeą w latach 26-36 n.e.) na podstawie oskarżenia politycznego o to, iż ogłosił się: „Królem żydowskim” (Mk 15, 26). Fakt ten potwierdzają źródła chrześcijańskie (Ewangelie), żydowskie (Józef Flawiusz, AJ. 18, 64) oraz rzymskie (Tacyt, Annales 15, 44). Rola Piłata w procesie Jezusa sprowadzała się, według relacji ewangelistów, do ratyfikowania i wykonania wyroku wydanego przez Sanhedryn. Będąc przekonanym o niewinności Jezusa, pod naciskiem tłumu i na podstawie kalkulacji politycznych, Piłat skazał Jezusa na śmierć. Ewangeliczny obraz Piłata (człowiek podatny na wpływy, uległy, słaby) zdaje się kontrastować z tym, co na jego temat wiemy z innych źródeł (Józef Flawiusz, AJ. 18, 35.55-62.87-89.177; Bell. 2, 9, 2-4;…
Read More

Przesłuchanie przed Sanhedrynem

Stopień wiary
Przebieg i tło procesu Jezusa przed Wysoką Radą pozostają historycznie niejasne. Relacje ewangelistów, opisujące te wydarzenia, różnią się w kilku dość istotnych punktach. (Mk i Mt mówią o dwóch posiedzeniach Sanhedrynu, wieczorem i następnego dnia rano, natomiast Łk wspomina tylko o jednym - porannym. Mt i Mk dość szczegółowo relacjonują przebieg przesłuchania, prezentując świadków zeznających przeciwko Jezusowi, czego brakuje w zapisie Łk i J. Według Mk i Mt przesłuchanie kończy się orzeczeniem o winie Jezusa z powodu popełnionego przez Niego bluźnierstwa i wydaniem wyroku śmierci. Łk i J nie opisują tych faktów). Rozbieżność przekazów ewangelistów na temat wyroku Sanhedrynu nasuwa wiele pytań, m.in. o historyczność wyroku Sanhedrynu, charakter przesłuchania i motywy oskarżenia. Pytanie zasadnicze dotyczy charakteru posiedzenia Sanhedrynu. Czy było to jedynie wstępne przesłuchanie czy prawny proces z oficjalnym wyrokiem…
Read More

Aresztowanie Jezusa

Dzisiejsza religa
Dokonało się ono na polecenie przywódców żydowskich wchodzących w skład Sanhedrynu (arcykapłani, uczeni w Piśmie i starsi), zostało zaplanowane wcześniej (Mk 14, 1) i było konsekwencją długiego procesu nieporozumień pomiędzy nimi a Jezusem. Od początku publicznej działalności wiele słów i zachowań Jezusa (sposób interpretowania Prawa, kontakty z grzesznikami i celnikami, odpuszczanie grzechów, uzdrawianie w dzień szabatu) wywoływało zgorszenie i budziło podejrzenia wśród przywódców ludu (Mk 3, 6). W oczach wielu sprawiał wrażenie przeciwnika podstawowych instytucji narodu, takich jak: Prawo (Mk 7, 1-16), świątynia (Mk 14, 57-58) oraz wiara w jedynego Boga i w związku z tym był oskarżany o bluźnierstwo (Mk 2, 7; J 5, 18) czy fałszywy profetyzm (J 7, 12.52). Wystąpienie hierarchii żydowskiej przeciw Jezusowi nie było więc motywowane jedynie hipokryzją, nikczemnością czy nienawiścią, ale wynikało przede wszystkim…
Read More

KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA ŚMIERĆ JEZUSA?

Czym jest wiara
Odpowiedź w pierwszym momencie może wydawać się prosta i nieskomplikowana. Śmierć Jezusa jawi się nam jako konsekwencja nienawiści i hipokryzji ze strony przywódców żydowskich oraz egoizmu i słabości ze strony Piłata. Rzeczywistość jest jednak bardziej złożona. To, co dla nas jest oczywiste, że racja była po stronie Jezusa, nie było wcale tak jednoznaczne dla ludzi tamtego czasu, zaangażowanych w sprawę Jezusa z Nazaretu. Jego nauczanie i działalność wskazywały drogę tak bardzo różną od tej, którą znali, że trudno było nie myśleć, że jest on fałszywym prorokiem. Prawdopodobnie Piłatowi łatwiej było przyjąć niewinność Jezusa, zważywszy, iż nie spiskował on otwarcie przeciw cesarzowi. Natomiast dla pobożnych Żydów niewinność Jezusa nie była wcale tak oczywista. Próbując więc odpowiedzieć na pytanie, kto jest odpowiedzialny za śmierć Jezusa, w jakim stopniu hierarchia żydowska, a w…
Read More